top of page
  • Yazarın fotoğrafıAdem Aman Shibu

Afrika'nın Sosyoekonomik Kalkınmasında Diasporanın Rolü

Giriş

Afrika bir yandan çeşitli zorlukların yaşandığı, diğer yandan da doğal ve çeşitli kaynaklar açısından fırsatlarla dolu bir kıtadır. Serbest piyasa sistemi şemsiyesi altında sömürgeleştirme ve güncel küreselleşmeye geri dönülse bile sorunlar da bitmek bilmiyor. Böylesine büyük yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip bir kıta, toplumlarının genelinde kitlesel bir baş belası olan yoksullukla mücadele ediyor. Afrika'nın sorunu bir orada bir burada bitmiyor, doğası gereği kısır bir döngü gibi görünüyor. Sonuç olarak, çok sayıda Afrikalı çocuk, genç ve yaşlı, diğer kıtalarda, özellikle de gelişmiş ülkelerde daha iyi bir yaşam yakalamak için kıtayı terk ediyor. Daha iyi bir yaşama ulaşmak, kendileri için servet edinmek ve ailelerine destek olmak için her ne pahasına olursa olsun yurtdışına gidiyorlar.Afrika ile ilgili büyük zorlukların ve beklentilerin bu inceleme analizine sığdırılması mümkün değildir, ancak bu çalışma sosyo-ekonomik kalkınma alanları boyutunda Afrika'daki diasporanın rolünün segmentlerini araştırmayı ve vurgulamayı amaçlamaktadır.

 

Diaspora Boyutuyla Afrika'nın Ekonomik Kalkınması

Nitelikli insan kaynaklarının göçü, gelişmekte olan ülkeler için, özellikle de Afrika gibi küçük ekonomiler için beyin göçü olarak adlandırılmaktadır. Diasporanın rolü, Afrika ülkelerinin küçük ekonomilerine az miktarda da olsa dahil olduklarında ekonomik kalkınma açısından önemlidir. Etki, katılım alanlarının yanı sıra eğitim düzeyleri, geçmişleri ve farkındalıklarına bağlı olarak çeşitli açılardan farklılık gösterebilir. Sonuç olarak, özellikle Afrika ülkelerine odaklanarak az gelişmiş ülkelerin tamamı için diaspora ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi gösteren ampirik bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, çeşitli ülkelerde yapılan farklı çalışmalar, yetenekli diaspora ile Afrika'ya odaklanan ekonomik kalkınma arasında pozitif, etkili ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir: "Afrika Diasporası, özellikle de yüksek vasıflı Diaspora, Afrika'daki gelirin iyileştirilmesine olumlu, önemli ve güçlü bir şekilde katkıda bulunmaktadır."EMMANUEL AKYEAMPONG, 2000 yılında African Affairs dergisinde yayınlanan 'Diasporadaki Afrikalılar' adlı çalışmasında, Afrika diasporasının yapısının, "Eski ve Yeni Dünya'daki Afrikalı esirlerin zorunlu göçünden, siyasi sığınma arayışındaki özgür ve yetenekli Afrikalıların gönüllü göçüne kadar" anlamının giderek değiştiğine işaret ettiğini belirtmektedir. Diğer çalışmalarda, beşeri sermayenin bir verimlilik faktörü ve demokrasi segmentleri doğrultusunda geliştirilmesinin, bu konularla ilgili olarak aradaki bağlantıyı kanalize etmek için etkili dönüşüm konusunda hakim kolektif inanca meydan okuduğu sonucuna varılmıştır. Tersine, bazı çalışmalar "yüksek vasıflı göçmenlerin ekonomik kalkınma ve demokrasi üzerinde genel olarak daha büyük bir etkiye sahip olduğunu, düşük eğitim seviyesine sahip olanların da Afrika'ya döviz havaleleriyle daha fazla katkıda bulunduğunu" ortaya koymuştur.

 

Afrika'nın Küresel Topluluğu: Ekonomik Kalkınmada Zorluklar ve Fırsatlar

Diasporanın Afrika ekonomisine etkisi, hem umut verici fırsatları hem de engin zorlukları olan son derece önemli bir konudur.i)  Diasporanın Afrika'nın Ekonomik Kalkınmasına Katkılarından Yararlanmanın Önündeki Engellerin Ele Alınması: Diaspora terimi sıklıkla işgücü talebine yönlendirilen politik ekonomi bağlamıyla ilişkili geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu aynı zamanda, özellikle günümüzde modern dünyada, özellikle de Afrika toplumunda süregelen jeopolitik ve sosyal yer değiştirmenin önemli faktörleriyle de bağlantılıdır. Küreselleşme ya da küresel kapitalizmin bir sonucu olarak, kölelik döneminden günümüzde farklı alanlardan akademisyenlerin ve Afrikalı profesyonellerin batıya beyin göçü sürecinin başlangıcına kadar uzun yüzyıllar boyunca Afrikalıları dünyanın dört bir yanındaki sınır ötesi işgücü piyasalarına zorlamıştır.


Afrika gibi gelişmekte olan ülkeler için en zorlayıcı olan sadece sosyal temelli sorunlar değil, aynı zamanda hükümet organizasyonu da bir şekilde gelişmiş ekonomiye büyük ölçüde bağımlıdır. Günümüz küresel bağlamında, Birçok Afrika hükümeti ekonomilerinin mekanizmalarını Batılı finans kurumlarına bağımlıdır. mikro düzeyde ise ailelerin ekonomik olarak hayatta kalması ve refahları diasporadaki aile üyelerine sahip olmakla orantılıdır." Dolayısıyla bu tür zorlukların üstesinden gelebilmek için Afrika hükümetlerini ve finans sektörü ya da ekonomik gücüne yön veren endüstrisi gibi üst kurumların bu alanların son derece farkında olması, özellikle de bu alanlara yönelik sağlam ve büyük politikalar oluşturması gerekmektedir.

 

ii) Afrika Diasporasının Afrika'daki Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Afrika'nın ekonomik kalkınma beklentileri üzerindeki Diaspora etkisi, yukarıda bahsedilen beyin göçü gibi daha birçok zorluğun yanı sıra, işçi döviz havaleleri, beceri transferi ve yurtdışından gelen yatırımların ikili etkisini vurgulamaktadır. Kıta genelinde sürdürülebilir büyüme ve inovasyonu teşvik etmek için Diaspora kaynaklarından yararlanma potansiyelinin altını çizmektedir.Ayrıca, Afrika Diasporasının çeşitli yollarla kıta genelinde sosyo-ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Diaspora üyeleri tarafından gönderilen ve hayati bir gelir kaynağı olan işçi döviz havaleleri aracılığıyla çok sayıda hanehalkı desteklemekte ve farklı yöntemlerle eğitim, sağlık ve girişimcilik alanında olan desteğini artırmaktadır. Ayrıca Diaspora, inovasyon ve ekonomik büyümeyi teşvik eden değerli bilgi birikimi ve ağ yetkinliklerini kendi ülkelerine geri getirmektedir.Ancak, beyin göçü gibi zorluklar devam ederken, diasporanın potansiyelinden tam olarak yararlanmak için stratejik adımlar atılması gerekmektedir.


Sonuç Açıklamaları

Afrika Diasporasının Afrika sosyo-ekonomik kalkınmasındaki rolü, dönemler boyunca umut verici bir şekilde öne çıkmaktadır ve Afrika halkının sosyo-ekonomik kalkınmanın yanı sıra siyasi boyutlarını güçlendirmede Afrika Diasporası için önemli bir potansiyele sahiptir. Diasporanın katkıları arasında döviz transferleri, değerli bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve yatırımların kıta boyunca büyüme ve inovasyonu yönlendirmedeki rolü gibi diğer önemli noktaları bariz bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte, Diasporanın olumlu etkisini en üst düzeye çıkarmak için elverişli ortamlar ve politikalar oluşturmak amacıyla beyin göçü sorunlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan zorlukları vurgulamak da önemlidir. Genel olarak, diasporanın Afrika'daki kalkınma açıklarını gidermek ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik ilerlemeyi teşvik etmek amacıyla diaspora kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmak için ortak çaba gerektiren zorluklar ve beklentilerle ilişkili etkilerinin altını çizmektedir. Sonuç olarak, Afrika diasporasının aktif katılımı kıta genelinde sürdürülebilir kalkınma ve refahın sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır.


Referans

Diasporadaki Afrikalılar: Diaspora ve Afrika: https: //www.jstor.org/stable/723808

 

 

16 görüntüleme

Comments


bottom of page