top of page
  • Akisam Mukisa

Afrika'da Sosyal Politika: Zorluklar ve Beklentiler

Sosyal politika, bir toplumdaki çeşitli sosyal sorunları ele almak için hükümetler ve diğer kuruluşlar tarafından uygulanan bir dizi kılavuz, ilke, yasa, yönetmelik ve girişim anlamına gelmektedir Sosyal politikanın temel amacı, özellikle savunmasız veya dezavantajlı olabilecek birey ve grupların refahını ve yaşam kalitesini teşvik etmektir. Sosyal politikalar sağlık, eğitim, barınma, istihdam, sosyal güvenlik, yoksulluğun azaltılması, aile desteği, engelli hizmetleri ve daha fazlası gibi çok çeşitli alanları kapsamaktadır. Bu politikalar bir güvenlik ağı oluşturmak ve temel hizmet ve fırsatların; sosyoekonomik durumlarına bakılmaksızın tüm vatandaşlar için mevcut olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.Sosyal politikaların geliştirilmesi; genellikle kapsamlı araştırmaları, toplumsal ihtiyaçların analizini ve ekonomik, siyasi ve kültürel faktörlerin dikkate alınmasını içerir. Bu politikalar vergiler veya diğer devlet gelirleriyle finanse edilebilir ve tipik olarak devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve toplum temelli girişimler aracılığıyla uygulanır. Sosyal politikanın nihai amacı, sosyal adaleti, eşitliği ve kaynakların adil dağılımını teşvik etmek ve nihayetinde daha kapsayıcı ve uyumlu bir toplumu teşvik etmektir. Sosyal politikalar, bir ülkenin genel sosyal ve ekonomik manzarasını şekillendirmede çok önemli bir rol oynar ve vatandaşların yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.


Sosyal politika, Afrika'nın sosyo-ekonomik sorunlarının ele alınmasında çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşımaktadır:

Yoksulluğun Azaltılması: Afrika çok sayıda yoksul topluma ev sahipliği yapmaktadır. Yoksulluğun azaltılmasına odaklanan sosyal politikalar, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişim sağlayarak savunmasız nüfuslara temel destek sağlayabilir.

Eşitsizliğin Azaltılması: Gelir ve servetteki büyük eşitsizliklerin giderilmesi, daha adil bir topluma ulaşmak için hayati önem taşımaktadır. Sosyal politikalar zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumun kapatılmasına yardımcı olarak daha kapsayıcı ve adil bir toplum yaratabilir.

Sağlık ve Eğitim: Kaliteli sağlık hizmetlerine ve eğitime erişimin iyileştirilmesi her toplumun kalkınması için elzemdir. Sosyal politikalar bu hayati hizmetlerin herkes için erişilebilir olmasını sağlayarak daha sağlıklı ve daha iyi eğitimli nüfuslar yaratılmasına yardımcı olabilir.

İstihdam Olanakları: Yüksek işsizlik oranları Afrika'da önemli bir sorundur. İş yaratma, mesleki eğitim ve işgücü gelişimine odaklanan sosyal politikalar işsizliğin azaltılmasına ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesine katkıda bulunabilir.

Sosyal Koruma: Sosyal politikalar çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi hassas gruplar için güvenlik ağları ve sosyal koruma programları oluşturabilir. Bu, aşırı yoksulluğun önlenmesine yardımcı olur ve zor zamanlarda bir mali güvenlik düzeyi sağlar.Yoksulluğun Azaltılması ve Kapsayıcı Büyüme

Yoksulluğun azaltılması ve kapsayıcı büyüme, Afrika'nın kalkınması için birbiriyle bağlantılı ve önemli iki hedeftir. Afrika ülkeleri bu hususlara odaklanarak yoksulluğun azaltılması, ekonomik refahın teşvik edilmesi ve büyümenin faydalarının toplumun tüm kesimleri arasında daha adil bir şekilde paylaşılmasının sağlanması için çalışabilir.


Yoksul yanlısı politikalar: Hükümetler, özellikle yoksul ve savunmasız nüfusun ihtiyaçlarını hedef alan politika ve programlar uygulamalıdır. Bunlar arasında sosyal güvenlik ağları, nakit transfer programları, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara yönelik sübvansiyonlar sayılabilir.

İnsan sermayesine yatırım yapmak: Yoksulluğun azaltılması ve kapsayıcı büyüme için eğitim ve sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi şarttır. Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi becerileri, üretkenliği ve nüfusun genel refahını artırabilir.

İş yaratma ve ekonomik çeşitlendirme: Girişimciliğin teşvik edilmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) desteklenmesi istihdam yaratılmasına ve ekonomik çeşitliliğin artmasına yol açabilir. Daha çeşitli bir ekonomi, daha geniş bir yelpazedeki insanların ekonomik faaliyetlere katılması için fırsatlar sağlayabilir.

Altyapı geliştirme: Yol, elektrik ve telekomünikasyon gibi altyapı yatırımları ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için çok önemlidir. Pazarlara erişimi iyileştirebilir, ulaşım maliyetlerini azaltabilir ve yatırımları çekebilir.

Tarımsal kalkınma: Tarım birçok Afrika ülkesinde önemli bir sektördür. Küçük ölçekli çiftçilerin krediye, modern tarım tekniklerine ve ürünleri için pazarlara erişim yoluyla desteklenmesi gıda güvenliğini artırabilir ve kırsal toplulukları yoksulluktan kurtarabilir.


Eğitim ve Beşeri Sermaye Gelişimi

Afrika'da eğitime erişim: kayıt oranları ve cinsiyet eşitsizlikleriKayıt Oranları:

● İlköğretime kayıt oranlarının artırılmasında ilerleme kaydedilmiş olsa da, birçok Afrika ülkesi özellikle orta ve yükseköğretimde düşük kayıt sorunlarıyla karşı karşıyadır.

● Bazı bölgelerde yoksulluk, okulların uzaklığı ve altyapı eksikliği gibi faktörler, özellikle kırsal alanlarda eğitime erişimi engellemeye devam etmektedir.

● Bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve insani krizler eğitim sistemlerini sekteye uğratmış ve kayıt oranlarında düşüşe yol açmıştır.Cinsiyet Eşitsizlikleri:

● Eğitimde cinsiyet eşitsizliği bazı Afrika ülkelerinde yaygındır. Kız çocukları ve kadınlar, erkek çocukları ve erkeklere kıyasla eğitime erişim ve tamamlama konusunda genellikle daha büyük engellerle karşılaşmaktadır.

● Sosyal normlar ve geleneksel inançlar kız çocuklarını okula gitmekten caydırabilir veya erkek çocuklarının eğitimine kız çocuklarınınkinden daha fazla öncelik verebilir.

● Erken evlilik ve çocuk işçiliği de kızların okulu erken bırakmasına katkıda bulunabilir.

● Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, daha az sayıda kız çocuğunun ve kadının daha yüksek eğitim seviyelerine erişebildiği ortaöğretim ve yükseköğretimde daha belirgindir.

● Afrika'da eğitime erişimi iyileştirme çabaları devam etmektedir ve çeşitli girişimler bu zorlukları ele almayı amaçlamaktadır. Bu stratejilerden bazıları şunlardır:

○ Ücretsiz İlköğretim: Bazı ülkeler, kayıt oranlarını artırabilecek ve aileler için mali engelleri azaltabilecek ücretsiz ilköğretim sağlama politikalarını uygulamaya koymuştur.

○ Burslar ve Mali Destek: Burslar ve mali destek programları sunmak dezavantajlı öğrencilerin, özellikle de kız çocuklarının eğitime erişimine ve eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olabilir.

○ Altyapının İyileştirilmesi: Okul inşa etmek ve ulaşım sağlamak gibi eğitim altyapısına yatırım yapmak, özellikle uzak bölgelerde eğitimi daha erişilebilir hale getirebilir.


Eğitim Sonuçlarının İyileştirilmesinde Karşılaşılan Zorluklar:

Finansman: Eğitim çıktılarının iyileştirilmesi için yeterli finansman şarttır. Birçok Afrika ülkesi bütçe kısıtlamalarıyla karşı karşıyadır ve bu da eğitim altyapısına, öğretmen eğitimine ve eğitim kaynaklarına yeterince yatırım yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Altyapı: Yetersiz altyapı, özellikle kırsal alanlarda, eğitime erişimi engelleyebilir. Uygun okul tesislerinin, sınıfların ve sıhhi tesisatın olmaması öğrenme ortamını olumsuz etkileyebilir.

Kültürel Engellerin Ele Alınması: Kültürel normlar ve tutumlar, özellikle kız çocukları ve marjinal gruplar için eğitime erişimi ve katılımı etkileyebilir. Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ve beklentileri, kız çocuklarını eğitime devam etmekten caydırabilir ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini kalıcı hale getirebilir.


Eğitimin Ekonomik Büyüme ve Sosyal Kalkınma Üzerindeki Etkisi

Ekonomik Büyüme: Eğitim, ekonomik büyüme ve kalkınmanın teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bireyleri daha üretken ve yenilikçi bir işgücüne katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatır. Araştırmalar, bir nüfusun eğitim seviyesindeki artışın daha yüksek ekonomik büyüme oranlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.

Yoksulluğun Azaltılması: Eğitim, yoksulluk döngüsünü kırmak için en etkili araçlardan biridir. Bireyleri daha iyi iş fırsatları elde etme ve daha yüksek gelir elde etme konusunda güçlendirerek yaşam standartlarının iyileşmesini sağlar.

Sağlıkta İyileşme: Eğitim daha iyi sağlık sonuçlarıyla bağlantılıdır. Eğitimli bireylerin bilinçli sağlık kararları alma, sağlık hizmetlerine erişme ve daha sağlıklı davranışlar benimseme olasılığı daha yüksektir.


Sağlık Hizmetleri ve Kamu Sağlığı Girişimleri

Afrika'daki sağlık hizmetleri sorunlarına genel bakış: hastalık yükü ve yetersiz sağlık sistemleri

Hastalık Yükü:

Bulaşıcı Hastalıklar: Afrika, sıtma, HIV/AIDS, tüberküloz ve ihmal edilen tropikal hastalıklar dahil olmak üzere önemli bir bulaşıcı hastalık yükü taşımaktadır. Bu hastalıklar, özellikle savunmasız nüfuslar arasında önemli sayıda ölüm ve hastalığa neden olmaktadır.

Anne ve Çocuk Sağlığı: Afrika'daki anne ölüm oranları, temel olarak hamilelik ve doğum sırasında nitelikli sağlık hizmetlerine sınırlı erişim nedeniyle diğer bölgelere kıyasla daha yüksektir. Ayrıca, ishal ve zatürre gibi önlenebilir hastalıkların çocuk ölümlerine katkıda bulunması nedeniyle çocuk ölüm oranları da endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.


Yetersiz Sağlık Sistemleri:

Sağlık Hizmeti Altyapısı: Birçok Afrika ülkesi, tıbbi tesis, klinik ve hastane eksikliği de dahil olmak üzere sağlık altyapısı açısından zorluklarla karşılaşmaktadır. Özellikle kırsal bölgeler, sağlık hizmetlerine sınırlı erişimden muzdariptir.

Sağlık İşgücü Eksikliği: Afrika'da doktorlar, hemşireler ve diğer vasıflı tıbbi personel de dahil olmak üzere önemli bir sağlık çalışanı açığı bulunmaktadır. Beyin göçü ve sağlık çalışanlarının diğer bölgelere göçü sorunu daha da kötüleştirmektedir.

Sağlık Hizmeti Finansmanı: Yetersiz sağlık finansmanı ve sağlık sistemlerine yapılan düşük yatırım, herkese kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasını engellemektedir.Sağlıkta Eşitsizlikler:

Coğrafi Eşitsizlikler: Kentsel ve kırsal alanlar arasında önemli sağlık eşitsizlikleri vardır ve kent merkezleri sağlık tesislerine ve hizmetlerine daha iyi erişime sahiptir.


Halk Sağlığı Zorluklarının Ele Alınması:

● HIV/AIDS

● Zamanında tedavi ve viral baskılama sağlamak için antiretroviral tedaviye (ART) erişimin genişletilmesi.

● Eğitim ve kondom dağıtımı da dahil olmak üzere HIV önleme programlarının uygulanması.

● Test ve tedavi arama davranışlarını teşvik etmek için HIV/AIDS ile yaşayan kişilere yönelik damgalama ve ayrımcılığın azaltılması.

● Sıtma:

● Sivrisinek ısırıklarını ve sıtma bulaşmasını önlemek için böcek ilacıyla tedavi edilen yatak ağlarının dağıtımının yaygınlaştırılması.

● Hızlı tedavi için etkili antimalaryal ilaçlara erişimin iyileştirilmesi.

● Sivrisinek popülasyonunu azaltmak için bulaşmanın yüksek olduğu bölgelerde kapalı alanlarda artık ilaçlama yapılması.


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi

Afrika'da toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri: sosyo-kültürel normlar ve yasal çerçeveler

Afrika'daki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ele almak için hem sosyo-kültürel normlarda hem de yasal çerçevelerde değişiklikleri içeren kapsamlı çabalara ihtiyaç vardır. Bazı kilit stratejiler şunlardır:

Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı ve Farkındalığı: Toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve farkındalık kampanyalarını teşvik etmek klişelere meydan okuyabilir ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin değerini teşvik edebilir.

Yasal Reformlar: Miras hakları, mülk sahipliği ve aile kanunları gibi alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yasal reformların savunuculuğunu yapmak, yasal engellerin azaltılması ve kadınların güçlendirilmesi için elzemdir.

Eğitim ve Farkındalık: Kız çocuklarının eğitime erişiminin artırılması ve toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim politikalarının teşvik edilmesi, eğitimdeki toplumsal cinsiyet uçurumunun kapatılmasına yardımcı olabilir.

Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi: Kadın girişimcilere ekonomik fırsatlar, finansal hizmetler ve destek sağlanması kadınların ekonomik bağımsızlığını ve güçlenmesini artırabilir.Ekonomik Büyüme ve Verimlilik:

● McKinsey Global Institute (2015) tarafından yapılan bir çalışma, Afrika'da toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinin 2025 yılına kadar kıtanın GSYİH'sine 316 milyar dolar ekleyebileceğini ortaya koymuştur. Bu durum, kadınların işgücüne katılımının artmasına ve kadınların eğitim ve ekonomik fırsatlara erişimi olduğunda verimliliğin artmasına bağlanmaktadır.


Yoksulluğun Azaltılması ve Hane Refahı:

Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü (IFPRI) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) tarafından yapılan araştırma, birçok Afrika ülkesinde kilit bir sektör olan tarımda kadınların güçlendirilmesinin yoksulluğun azaltılmasına ve hane halkı gıda güvenliği ve beslenmesinin iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini vurgulamıştır.


Sağlık ve Eğitim Sonuçları:

Çalışmalar, eğitim ve sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinin hem erkekler hem de kadınlar için daha iyi sonuçlar doğurduğunu tutarlı bir şekilde göstermiştir. Eğitimli ve sağlıklı kadınların ailelerinin refahına ve eğitimine yatırım yapma olasılığı daha yüksektir ve bu da nesiller arası faydalara yol açar.


Siyasi İstikrar ve Yönetişim:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), kadınların siyasi katılımının ve liderliğinin artırılmasının daha kapsayıcı ve istikrarlı bir yönetişime katkıda bulunabileceğini, bunun da politika sonuçlarının ve sosyal ilerlemenin iyileşmesini sağlayacağını vurgulamıştır. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (IDEA) tarafından yapılan araştırma, daha yüksek düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip ülkelerin, daha düşük yolsuzluk ve daha güçlü hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere daha iyi yönetişim göstergelerine sahip olma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.Gençlerin Güçlendirilmesi ve İstihdamı

Afrika'daki genç nüfus, kıtanın kalkınması ve ilerlemesi için hem önemli zorluklar hem de çok sayıda fırsat sunmaktadır. Büyük ve büyüyen bir genç nüfusa sahip olan Afrika'nın geleceği, bu zorlukların ne kadar etkili bir şekilde ele alındığına ve fırsatlardan nasıl yararlanıldığına göre şekillenecektir.


Zorluklar:

İşsizlik ve Eksik İstihdam: Birçok Afrika ülkesinde yüksek genç işsizliği ve eksik istihdam oranları yaygındır. Sınırlı iş fırsatları ve ilgili becerilerin eksikliği bu zorluğa katkıda bulunmaktadır.

Eğitim Eşitsizlikleri: Kaliteli eğitime erişim kıta genelinde eşit değildir, bu da eğitim kazanımlarında eşitsizliklere yol açmakta ve gençlerin kişisel ve mesleki gelişim potansiyellerini sınırlamaktadır.

Sağlık Hizmetlerine Erişim: HIV/AIDS, sıtma ve anne ölümleri gibi sağlık sorunları gençleri orantısız bir şekilde etkilemektedir. Sağlık hizmetlerine ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimine sınırlı erişim, gençlerin refahını engelleyebilir.

Siyasi Marjinalleşme: Gençler siyasi karar alma süreçlerinde genellikle yeterince temsil edilmemekte, bu da hayatlarını ve geleceklerini etkileyen politikalar üzerinde etki sahibi olamamalarına neden olmaktadır.


Fırsatlar:

Demografik Kâr Payı: Eğitim, sağlık ve istihdam olanaklarına yapılacak doğru yatırımlarla, Afrika'nın genç nüfusu demografik temettüye katkıda bulunabilir ve ekonomik büyüme ve kalkınmayı destekleyebilir.

Yenilikçilik ve Girişimcilik: Gençlerin yaratıcılığı, enerjisi ve yeni bakış açıları, inovasyon ve girişimcilik için fırsatlar sunarak ekonomik çeşitliliği ve istihdam yaratmayı teşvik eder.

Teknoloji ve Dijital İnovasyon: Dijital teknolojilerin benimsenmesi, gençler için öğrenme, beceri geliştirme ve ekonomik katılım için yeni yollar sağlayabilir.


Eğitim ve Beceri Geliştirmeye Yatırım Yapmak:

Eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve gençleri iş piyasası için gerekli bilgi ve becerilerle donatan kaliteli eğitimin sağlanması. İşverenler tarafından talep edilen beceriler ile gençlerin sahip olduğu beceriler arasındaki uyumsuzluğu gidermek için teknik ve mesleki eğitimin teşvik edilmesi.


Girişimcilik Desteği:

İş kayıt süreçlerini basitleştirerek ve bürokratik engelleri azaltarak genç girişimciler için elverişli bir ortam yaratmak. Genç girişimcilere işlerini kurmaları ve ölçeklendirmeleri için başlangıç hibeleri veya kredileri gibi finansal desteklerin sunulması.


Finansmana Erişim:

Gençlerin girişimlerini desteklemek için mikrofinans ve genç dostu bankacılık ürünleri de dahil olmak üzere gençlerin finansal hizmetlere erişiminin genişletilmesi.


Sosyal Koruma ve Güvenlik Ağları

Afrika'daki kırılgan nüfus için sosyal korumanın önemi

Bölgenin kendine özgü sosyoekonomik zorlukları ve çeşitli kırılganlık biçimleriyle karşı karşıya olan çok sayıda insan göz önüne alındığında, sosyal koruma Afrika'daki kırılgan nüfuslar için büyük önem taşımaktadır. Sosyal koruma programları, hassas durumdaki bireylerin ve toplulukların refahının ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Yoksulluğun Azaltılması: Afrika nüfusunun önemli bir kısmı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Nakit transferleri ve gıda yardımı gibi sosyal koruma programları, hassas durumdaki hanelere önemli finansal destek sağlayarak temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yoksulluk döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olur.

Gıda Güvenliği ve Beslenme: Afrika'daki pek çok savunmasız nüfus gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeden muzdariptir. Gıda yardımı ve beslenme programları gibi sosyal koruma önlemleri, başta çocuklar ve hamile kadınlar olmak üzere hassas grupların yeterli ve besleyici gıdaya erişiminin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Sağlık Hizmetlerine Erişim: Savunmasız nüfuslar genellikle sağlık hizmetlerine erişimde engellerle karşılaşmaktadır. Sosyal koruma programları, sağlık sigortası programlarını ve hedeflenen sağlık desteğini içerebilir, sağlık sonuçlarını iyileştirebilir ve sağlık harcamalarının yükünü azaltabilir.

Çocuk Refahı: Kırılgan nüfusun önemli bir bölümünü çocuklar oluşturmaktadır. Çocuk ödenekleri ve okul beslenme programları gibi çocuklara yönelik sosyal koruma girişimleri, çocukların daha iyi beslenmesine, sağlığına ve eğitimine katkıda bulunur.Sonuç

Afrika'nın sosyal sorunlarının ele alınması için sürekli araştırma ve uluslararası işbirliği çağrısı.

Afrika'nın sosyal sorunlarını ele almak için sürekli araştırma ve uluslararası işbirliği çağrısı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, refahı artırmak ve kıta için daha kapsayıcı ve adil bir gelecek yaratmak için çok önemlidir. Çeşitli nedenler bu tür çabaların önemini vurgulamaktadır:

Karmaşık ve Birbiriyle Bağlantılı Zorluklar: Afrika, yoksulluk ve eşitsizlikten sağlık alanındaki eşitsizliklere ve çevre sorunlarına kadar geniş bir yelpazede sosyal zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorluklar genellikle birbiriyle bağlantılıdır ve kapsamlı ve çok boyutlu çözümler gerektirir. Devam eden araştırmalar, söz konusu karmaşıklıklara ilişkin anlayışımızı derinleştirebilir ve etkili politika ve müdahalelerin geliştirilmesine rehberlik edebilir.

Kanıta Dayalı Politika Oluşturma: Araştırma, kanıta dayalı politika yapımını bilgilendirebilecek değerli kanıtlar ve veriler sağlar. Titiz araştırmalar yaparak ve bulguları paylaşarak, politika yapıcılar bilinçli kararlar alabilir ve acil sosyal sorunları ele almak için kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis edebilirler.

Farklı Bağlamlar için Özel Çözümler: Afrika, her ülke ve bölgenin kendine özgü sosyal sorunlarla karşı karşıya olduğu geniş ve çeşitli bir kıtadır. Araştırma, bağlama özgü ihtiyaçların belirlenmesine ve yerel gerçekler ile kültürel faktörleri dikkate alan özel çözümlerin tasarlanmasına olanak tanır.


Kaynaklar

● Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). "The Role of Cognitive Skills in Economic Development." Journal of Economic Literature, 55(3), 886-905.

● Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). "Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature." Education Economics, 26(5), 445-458.

● World Bank. (2018). "World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise." The World Bank.

● UNESCO. (2019). "Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives." United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
107 görüntüleme

Comments


bottom of page